Regulamin

 1. Przedmiot regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z serwisu internetowego Accountings24, prowadzonego pod adresem www.accountings24.pl wraz z zasadami jego funkcjonowania, prawami i obowiązkami usługobiorcy i usługodawcy oraz zakres ich odpowiedzialności.

 2. Serwis internetowy o którym mowa w pkt. 1 jest własnością Accountings24 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461843, NIP 5213648905, REGON 146677442.

 1. Definicje

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.accountings24.pl,

 3. Usługodawca - Accountings24 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461843, NIP 5213648905, REGON 146677442,

 4. Użytkownik – każdy, kto skorzysta z Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę,

 5. Cennik – publikowany w serwisie, w zakładce Abonamenty wykaz obowiązujących aktualnie opłat za korzystanie z serwisu,

 6. Abonament – wyrażona w złotych polskich kwota wynagrodzenia należna Usługodawcy za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu za dany okres rozliczeniowy zależny od wybranej przez Użytkownika wersji Abonamentu,

 7. Usługi - usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

 • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości,

 • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji,

 1. Konto – bezpłatny dostęp do Serwisu dla Użytkownika zarejestrowanego będącego firmą rachunkową lub biurem księgowym, prowadzony pod unikalną Nazwą, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie

 2. Subkonto – płatny dostęp do serwisu dla Użytkownika zarejestrowanego będącego firmą zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, Art. 434 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 121), prowadzony pod unikalną Nazwą, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie; subkonto może zostać założone wyłącznie przez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie Usługodawcy,

 3. Nazwa Użytkownika – adres e-mail Użytkownika wykorzystywany do korzystania z Serwisu,

 4. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu.

 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia odpłatnych usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

 2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 są związane m.in. z tworzeniem, przyjmowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika, które związane są tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika, w szczególności:

 • faktur sprzedaży, rachunków,

 • bazy danych kontrahentów,

 • przelewów,

 • faktur zakupów,

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • ewidencji VAT,

 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • ewidencji używanych środków transportu,

 • obliczanie stawek amortyzacyjnych,

 • ewidencji i rozliczeń pracowników.

 1. Usługi, o których mowa w pkt. 1 są związane m.in. z obliczaniem przez Serwis na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych:

 • zobowiązań Użytkownika na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego,

 • zobowiązań Użytkownika na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT,

 • zobowiązań Użytkownika na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Usługi, o których mowa w pkt. 1 są związane m.in. z generowaniem na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych do formularzy:

 • do Urzędów Skarbowych,

 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem świadczenia usług na rzecz Użytkowników Serwisu www.acoountings24.pl jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz zarejestrowanie się w Serwisie.

 2. Rejestracja w Serwisie możliwa jest po podaniu przez Użytkownika loginu oraz hasła.

 3. Konto w Serwisie może założyć każda firma rachunkowa, biuro księgowe lub inna firma świadcząca na rzecz swoich klientów usługi księgowe lub finansowe.

 4. Subkonto może założyć jedynie firma posiadająca Konto w Serwisie. Po uiszczeniu opłaty za korzystanie z Subkonta, Użytkownik będzie posiadał dostęp do funkcjonalności Serwisu w zakresie, który odpowiada opłaconemu Abonamentowi.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników Kont na rzecz firm, które posiadają w serwisie Subkonto. Reguły świadczenia tych usług są określane przez strony we własnym zakresie i są one za nie bezpośrednio odpowiedzialne.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie danych dostępu do Subkonta firmie będącej klientem Użytkownika.

 7. Celem odzyskania zapomnianego Hasła, Użytkownik Serwisu powinien skorzystać z opcji automatycznego odzyskiwania Hasła dostępnej na stronie logowania i postępować zgodnie z dalszymi poleceniami systemowymi. Ustalenie nowego Hasła dostępowego dla Użytkownik Serwisu odbywa się w sposób automatyczny.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

 2. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,

 3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika,

 4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

 5. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,

 6. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

 7. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami,

 8. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność,

 9. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich,

 10. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych,

 11. decyzje finansowe, strategiczne i inne podejmowane na podstawie informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Serwisu.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły, bez zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia nieleżące po jego stronie, spowodowane wystąpieniem siły wyższej lub niedozwolonym działaniem Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub niektórych jego elementów w celu jego ulepszenia, modyfikowania lub przeprowadzenia konserwacji bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników Serwisu.

 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w całości lub części informacji, materiałów, danych lub innych treści zasięgniętych z Serwisu jest zabronione z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

 4. Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i odpowiedzialność Użytkownika.

 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

 1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

 2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

 3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

 4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

 5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne,

 6. obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 1. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie poprzez dostęp do sieci Internet za pomocą przeglądarki internetowej, a do założenia konta umożliwiającego dostęp do pełnej zawartości Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapewnienia powyższych urządzeń i dostępów we własnym zakresie.

 3. Minimalne wymagania dotyczące przeglądarki internetowej:

 1. Internet Explorer 9.0,

 2. Google Chrome 20,

 3. Firefox 20.

 1. Aby Serwis mógł działać konieczne jest posiadanie włączonych JavaScript oraz Cookies.

 2. Wszystkie powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, gdyż wynikają one z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług korzystania z Serwisu zostaje zawarta w momencie zarejestrowania się w Serwisie, a rozwiązana w momencie usunięcia z Serwisu konta Użytkownika.

 2. Umowa o świadczenie usług korzystania z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony, tzn. na okres posiadania przez Użytkownika zarejestrowanego konta w Serwisie. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwy po opłaceniu Abonamentu na okres za jaki Abonament został opłacony.

 3. Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, a tym samym usunąć jego konta z Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku niewykorzystany czas pozostały do końca trwania okresu, za który został opłacony Abonament przepada.

 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik. Aby usunąć konto, należy wysłać stosowną wiadomość na adres accountings24@accountings24.pl.

 1. Funkcjonalności serwisu

 1. Serwis umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

 1. funkcjonalność definiowania i automatycznej implementacji reguł absorpcji przychodów i kosztów dla predefiniowanych przez klienta biura księgowego obszarów działalności,

 2. funkcjonalność zaawansowanej analizy i rekomendacji dla klienta biura księgowego optymalnych obszarów działalności do koncentracji posiadanych zasobów,

 3. funkcjonalność automatycznego prognozowania finansowych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem efektów obciążeń podatkowych,

 4. funkcjonalność automatycznej ewaluacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa (klienta biura rachunkowego),

 5. funkcjonalność tworzenia panelu zarządczego klienta biura rachunkowego oraz personalizacji automatycznych powiadomień,

 6. funkcjonalność automatycznej konwersji wprowadzanych do e-usługi danych dot. wybranego klienta do formatu systemu księgowego,

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest możliwe po opłaceniu stosownego Abonamentu zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie www.accountings24.pl.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen Abonamentów w każdym czasie bez podania przyczyny.

 3. Po wygaśnięciu okresu, za który uiszczoną opłatę abonamentową, dostęp do funkcjonalności Serwisu zostanie ograniczony. Ponowne uzyskanie dostępu będzie możliwe po wykupieniu kolejnego Abonamentu.

 4. Płatności za Abonamenty uiszczane będą przez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez PayU.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać przesyłając stosowne pismo pocztą na adres korespondencyjny Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres accountings24@accountings24.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego reklamację, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zasięgnięcie dodatkowych informacji. W takim wypadku termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia tych informacji.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług oferowanych przez Serwis, a także do dokonywania zmian i oddziaływania na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji i przywrócenia jego prawidłowego działania.

 1. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu posiada Accountings24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461843, NIP 5213648905, REGON 146677442.

 2. Prawa autorskie związane z Serwisem www.accountings24.pl podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 3. Serwis www.accountings24.pl jest bazą danych i podlega ochronie jako utwór zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

 4. Umieszczone w Serwisie www.accountings24.pl wszelkie materiały i informacje są chronione Prawem Autorskim. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie jest zabronione i wymaga indywidualnej zgody Accountings24 Sp. z o.o. udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki zgodnie z dokumentem rejestrowym ważnym na dzień podpisania zgody.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującego prawa polskiego.

 2. Wszelkie informacje o naruszeniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres accountings24@accountings24.pl.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Serwisu poprzez dodawanie nowych funkcjonalności bez uprzedniej wiedzy i zgody Użytkowników.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Cennika dostępnego na stronie www.acoountings24.pl, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie usług już opłaconych.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.accountings24.pl.

 

 

Chcesz dostawać porcję świeżych informacji od Accountings24.pl?

Zostaw nam swojego emaila.


Nasza misja

Misją jest zapewnienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji między biurem księgowym a Klientami, ułatwiającej zarządzanie księgowością i przepływami finansowymi w firmie. Accountings24 szanuje takie wartości jak czas, skuteczność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i zaufanie. Zależy nam na przełamaniu bariery komunikacyjnej, nierzadko wpływającej na tempo przekazywania informacji, co z kolei może się przekładać na szybkość reagowania na niepokojące symptomy. Poksięgujmy razem!